โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายประทีป ลี้พล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรณฤทธิ์ ศรีสองเมือง
ครู

นายปฐวี วงศ์คำสิงห์
ครู

นายสันติสุข ไชยทองศรี
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง
ครู

นายภูวินทร์ คำศรี
ครู

นางสุลิตา มาซานนท์
ครู

นางขจรจิต ศักดิ์ศรี
ครู

นางปรียดา สันโดษ
ครู

นางสาวปลายฟ้า แก้วพรหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภานันท์ ศุภศาสตรานนท์
ครูผู้ช่วย

นายธงชัย แหขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา ครองโป่งเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ราชแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอุมา มีชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภา ยึดพวก
พนักงานราชการ

นางสาว อมรรัตน์ เงินมาก
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางศศิพิมพ์ ไชยทองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.