โรงเรียนบ้านวังตาท้าว

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวประภาพร พงษ์อนันต์
ครู

นางจันทร์เพ็ญ ปาปะกัง
ครู

นางสาวสมพิศ ฤทธิ์จรูญ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ โครักษา
ครู

นายชัยฤทธิ์ ใต้อุดม
ครู

นางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้า
ครู

นางสาวไอลดา ทองชำนาญ
ครู

นางสาวสุปราณี ผลาผล
ครู

นางสาวอมรา พังขุนทด
ครู

นายวุฒิชัย ใจเที่ยง
ครู

นางเสาวนีย์ โมฆรัตน์
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ ขุนพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ สินจัตุรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญญาภา โพธีศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐณิชา กันทวัง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ชุมพล
พนักงานราชการ

นางสาวประกายล้อม จุลนัน
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายสุข อินอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผอ.รร.บ้านวังตาท้าวเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.