โรงเรียนบ้านศิลาทอง

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุทิน ลาภประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.ชุตินันท์ ทาณรงค์
ครู

น.ส.ปณิชา ม่วงภูเขียว
ครู

นางปิยะนุช ลาภประเสริฐ
ครู

นางสาวชรัลธร ศิริเกียรติวัฒนา
ครู

น.ส.รุ่งอรุณ วรรณภาส
ครู

นายภัทรพงษ์ สันเทพ
ครู

นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีล
ครู

นางสาวนงนิด สุพรรณพงษ์
ครู

นางสาวยี่สุ่น โชคบัณฑิต
ครู

นายทินกร ศรีวาท
ครู

นางสาวเพิ่มพูน โพธิ์นิล
ครู

นางสาวพรณรัตน์ ดลธนเจริญวัฒน์
ครู

นางสาวโกลัญญา ลาภประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางชวกร เทียนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวริณญาอร แสงกุดเลาะ
พนักงานราชการ

นางสาววิจิตรา คำมะโนชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวสุรพักดี สร้อยสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายมนัส ทองดา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุทิน ลาภประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านศิลาทองเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.