ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางยินดี เบียดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมใจ น้อยเทียม
ครู

นางเปรมสุข ยอพันธ์
ครู

นางดอกไม้ ขัดมา
ครู

นางจิตฏาพร พันธ์กุ่ม
ครู

นายสุพงษ์ ขัดมา
ครู

นางสาวกาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์
ครู

นางสาวนฤมล บุญกล้า
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทับทิม วงปัญญา
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายนิคม บรรลือทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

น.ส.ปริษา นางาม
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.