ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.สุจิตรา ก้อนเงิน
ครู

นางจรัญญา เจริญธรรม
ครู

นายธิติวัฒน์ อริยานุวัฒน์
ครู

นายธงชัย ประจงสุข
ครู

นางบุญประคอง คมขุนทด
ครู

น.ส.มยุรี แขค้างพลู
ครู

นางศิริพร หมั่นงาน
ครู

นางกิตติญา ก่องนอก
ครู

นางสุภาพ ยวดยิ่ง
ครู

นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์
ครู

นางสาวพุ่มพวง ย้ายถิ่น
ครู

นางเนื้อทอง ขุริมนต์
ครู

น.ส.จรรยาภรณ์ หีตสันเทียะ
ครู

นายพุทธิพงษ์ เปล่งรัศมี
ครู

น.ส.โฉมจุรี โคตรศรีเมือง
ครู

น.ส.ศุภลักษณ์ ฝึกดอนวัง
ครู

นางสาวสุนทรีย์ วิรุณ
ครู

นางสาวสุภาพร ไชยหงษา
ครู

นายทรงพล พันหลวง
ครูผู้ช่วย

นายสนทยา ศรีวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวไอลดา เพชรกลัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยาพร เชื่อมมะรัง
ครูผู้ช่วย

นางธนพร ฮาบพนม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิมา สุวรรณสังโส
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินันท์ โสภามา
ครูผู้ช่วย

นายคงศักดิ์ กัณหา
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณกร จวบศักดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายพิเชษฐ์ แก้วประสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายชูศักดิ์ สุวรรณดี
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางสาวสุกัญญา เอื้องมณี
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.