ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุดารัตน์ แป้นหาญ
ครู

นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาด
ครู

น.ส.รัชฎาพร ชัยบัง
ครู

นางสาวเกศรินทร์ กรองใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐาพร นันทรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอ้อมใจ อุ่นอุพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายถนอม น้อยเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.