โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายเจน พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสนธยา เจริญกุล
ครู

น.ส.อรยา ใบกนทา
ครู

นางอารี สีหาบุตร
ครู

นายสุนทร มณีรุ่ง
ครู

น.ส.สุมิตตา ฉิมนาคพันธุ์
ครู

นางสุนัน กองแก้วกาเหรียญ
ครู

นางสาว ชลธิชา เครือศรี
ครู

น.ส.เกวลี พรมณี
ครู

นายวินัย พัฒนกุลเดช
ครู

นางกัญญาลักษณ์ แดขุนทด
ครู

นายพันสา ซุยถัง
ครู

น.ส.กัญญา พร้อมกลาง
ครู

นายอนันต์ ยันต์สา
ครู

นางสาวอาภัสรา ทองคำเมือง
ครู

นางสาววาสนา รักษาภักดี
ครู

นางสาวประภัสสร เจตะภัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ ทราบรัมย์
ครูผู้ช่วย

นายจักรพันธ์ ประดับหิน
ครูอัตราจ้าง

น.ส.วิจิตรา วงษ์ภักดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดรุณี จำรัสภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายเชาวลิต คำจัตุรัส
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

น.ส.อบเชย โปรษะยะบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.