โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางปราณีต ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ครู

นางเพียงใจ บอขุนทด
ครู

น.ส.สุภาพ นวลประเสริฐ
ครู

นายบุญลือ บอขุนทด
ครู

น.ส.อิศราลักษณ์ ทวีผล
ครู

นางสาวชนากานต์ ใจกล้า
ครู

นายวีรชัย ประทุมวงศ์
ลูกจ้างประจำ

นางสาวขวัญจิตร ชาติเผือก
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวจรรยาพร กลิ่นจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางนิภาพร วรรณพงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปราณีต ลีหัวสระ
ผอ.รร.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.