ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกนกวรรณ จองคำ
ครู

นายจักรกริช พัดพาน
ครู

นางอัมพร สอนเจริญ
ครู

น.ส.สุนาฎ กองมาก
ครู

นางสาว เสาวลักษณ์ จำเริญธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวไพจิตร เฝ้าหนองดู่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยะฉัตร ภิญโญวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.