ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวัลภา วีริยาสรร
ครู

นายเสกสรรค์ เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย

นาย ปภังกร ไทยพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางแสงเดือน โพธิ์นอก
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.