ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุชาดา จันทมาตร
ครู

นายประดิษฐ์ โสภานุสนธิ์
ครู

นายเอกกมล ภิญโญวงศ์
ครู

นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิด
ครู

นางสาวจุฬารัตน์ เร่งสูงเนิน
ครู

นางสาววิลาวรรณ์ กระจ่างศรี
ครู

นางสาวฉัตรดาว พิมพ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐสุดา อบทองหลาง
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย เขียววรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายกิติชัย แก่นจันทร์
พนักงานราชการ

นายไพรลอน เจริญสุข
ลูกจ้างประจำ

นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวจามจุรีย์ ภูมิโคกรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผอ.รร.บ้านตาล
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.