ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเขตร ประภาสโนบล
ครู

น.ส.มาศฉวี ประภาสโนบล
ครู

นางนฤมล ฐิติธนานนท์
ครู

นางเลขา ยิ้มสมบูรณ์
ครู

นางขวัญใจ กลิ่นศรีสุข
ครู

นางกาญจนา สะสมทรัพย์
ครู

น.ส.ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์
ครู

นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
ครู

นางวชิรารัตน์ พรหมเจริญ
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ ประเสริฐพงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นาย วัชระ กล้าหาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวสุธางศุ์ โปยขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผอ.รร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)




ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.