ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายวิญญู คุณกันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พาขวัญ บัวคลี่
ครู

นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์
ครู

นางรัศมี บุญศิริ
ครู

นางพรศิริ หังสวนัส
ครู

นางสาวมนสิชา ภักดิ์จัตุรัส
ครู

นางจุราภรณ์ เถียนหนู
ครู

นางพจณี จ๋ายเจริญ
ครู

นายทวีพงษ์ นพคุณ
ครู

นายอำนาจ เถียนหนู
ครู

น.ส.เพ็ญศรี กลิ่นศรีสุข
ครู

น.ส.สุมาลี สุริยประทานพร
ครู

นางสุนัตตา ศรีสม
ครู

นางฉันทนา รัตนเสริมพงศ์
ครู

นางนงค์เยาว์ กลิ่นศรีสุข
ครู

นายสามารถ ทองมา
ครู

นางสาว กิตติยา จรูญแสง
ครู

นางสาว พรพิมล หังสวนัส
ครู

นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา เฝ้าหนองดู่
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ ประทุมวัน
ครูผู้ช่วย

น.ส.ผาณิตร ธูปขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายทัศพล ทานบำเพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายมงคล เกิดสิน
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิญญู คุณกันหา
ผอ.รร.ชุมชนชวนวิทยา
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.