โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมะลิวรรณ สีหามาตย์
ครู

นางวิภา บุตรเงิน
ครู

นายณรงค์ สีหามาตย์
ครู

นายอภิสิทธิ์ โกศิริสัญต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร งามสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายแฉล้ม นาพุดซา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.