โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางธิดารัตน์​ หทยะตันติ
ครู

นางสาวจรีพร ถนอมศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัลยา แสงชนะ
พนักงานราชการ

นาย สิรวิชญ์​ เลิศประเสริฐ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวมุทิตา ลาภเกื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสิริกร เที่ยงภักดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายสมคิด เที่ยงภักดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.