โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายถาวร พรโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พิชญา คำหมาย
ครู

นางสมคิด เรือนทอง
ครู

นางวิลาวรรณ รินลา
ครู

นางสาวอนัญพร คำบุญเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นาง ขวัญญาดาร์ ชาติวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายถาวร พรโสภณ
ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.