ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายทนง พงศ์สมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุรัตน์ โตนชัยภูมิ
ครู

นางกัลยา พรมบุ
ครู

นายวันชัย ดวงลูกแกัว
ครู

นางสวงค์ ไชยเดช
ครู

นางบังอร ทองเกิด
ครู

นายวิชัย เกื้อสกุล
ครู

นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษ
ครู

นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริ
ครู

นายอานนท์ แน่นอุดร
ครู

นายภานุวัฒน์ เบ้าลี
ครู

นางสาวอรนุช เบ้าลี
ครู

นางสาวศรัญญา ผาเบ้า
ครู

นายวรากร ค้อชากูล
ครูผู้ช่วย

นายธีรวงศ์ จุดพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัณฑนา กมขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารารัตน์ ขุนสันเทียะ
พนักงานราชการ

นางสาวปุณิกา จันทวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายเกรียงไกร เดชสุภา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายศราวุฒิ รินลา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.