ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายทนง พงศ์สมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพชรพล อารีชาติ
ครู

นางสุรัตน์ โตนชัยภูมิ
ครู

นางกัลยา พรมบุ
ครู

นายวันชัย ดวงลูกแกัว
ครู

นางสวงค์ ไชยเดช
ครู

นายวิชัย เกื้อสกุล
ครู

นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษ
ครู

นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริ
ครู

นายวรากร ค้อชากูล
ครู

นายอานนท์ แน่นอุดร
ครู

นายภานุวัฒน์ เบ้าลี
ครู

นางสาวอรนุช เบ้าลี
ครู

นางสาวศรัญญา ผาเบ้า
ครู

นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี หนองบุญ
ครูผู้ช่วย

นายธีรวงศ์ จุดพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัณฑนา กมขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารารัตน์ ขุนสันเทียะ
พนักงานราชการ

นางสาวปุณิกา จันทวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายเกรียงไกร เดชสุภา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายศราวุฒิ รินลา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
Social Network
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.