โรงเรียนบ้านดอนละนาม

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางขวัญฤทัย กลิ่นพูน
ครู

นางอรุณนี ทุมพันธ์
ครู

น.ส.อมรรัตน์ อารีชาติ
ครู

นางสาว ปาลิตา ดวงหยี่หวา
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านดอนละนามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.