โรงเรียนบ้านหนองจาน

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

รายชื่อกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน

  1. เด็กชายปัญญา  สาลี                       ตำแหน่ง           ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงศุภาวรรณ ธนโชติเจริญกิจ     ตำแหน่ง           รองประธานนักเรียน

  3. เด็กหญิงณฺชานันท์  เชื้อสันเทียะ        ตำแหน่ง           กรรมการ

  4. เด็กหญิงปิยพร  รอดทรง                  ตำแหน่ง           กรรมการ        

  5. เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดนาแซง          ตำแหน่ง           กรรมการ

  6. เด็กหญิงอรณิชา  เชื้อสันเทียะ          ตำแหน่ง           กรรมการ

  7. เด็กหญิงณัฏฐพร  ภิรมย์ขวัญ            ตำแหน่ง           กรรมการ

  8. เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีบุญ                   ตำแหน่ง           เหรัญญิก        

  9. เด็กหญิงโซเซีย  โตะมิ                    ตำแหน่ง           เลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผอ.รร.บ้านหนองจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.