คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียน

1. เด็กหญิงกัลยาพร  นาเจริญ ประธานนักเรียน
2. เด็กชายกิตติวิน  อินทนนท์ รองประธาน
3. เด็กหญิงขวัญธิดา  สุทัศน์ รองประธาน
4. เด็กชายกิตตินันท์  จิตกรศิลป์ กรรมการ
5. เด็กหญิงสุมนตรา  คนรู้ กรรมการ
6. เด็กชายปกรณ์  อำนวยพร กรรมการ
7. เด็กชายเสรีรักษ์  ราชอุบล กรรมการ
8. เด็กหญิงรัชมิชโฬฑร  ศรีชอบ กรรมการ
9. เด็กหญิงภิรมย์  งามจันทร์ กรรมการ
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดานขุนทด กรรมการ
11. เด็กหญิงธารทิพย์  พลดงนอก กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.