โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เด็กชายรชต  ยังอุ่น                                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               ประธานนักเรียน 

เด็กชายศิริชัย  ใจชอบสันเทียะ                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               รองประธานคนที่ 1

เด็กชายกฤษกมล   เกตุหมื่นไวย์                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               รองประธานคนที่ 2

เด็กหญิงอรนิชา  เดิมกระฮาด                               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               หัวหน้างานวิชาการ

เด็กชายชัยชนะ  ทองสุกใส                                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               หัวหน้าอาคารสถานที่

เด็กหญิงปารมี  ดอนสิงห์                                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               หัวหน้าประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงศิรประภา  ภาวขุนทด                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                เหรัญญิก

เด็กหญิงนลพรรณ  ไขสันเทียะ                            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               หัวหน้างานอนามัย

เด็กหญิงอธิชนันท์  เดิมกระฮาด                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               หัวหน้างานปฎิคม

เด็กหญิงพัชรพร  ทองรักษ์                                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               เลขานุการ

เด็กชายวิรัตน์  อาบสุวรรณ์                                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                               หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ

เด็กหญิงปภัสสร  จอมสันเทียะ                             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.