คณะกรรมการนักเรียน

๑.เด็กชายสิทธิราช  เฝ้าหนองดู่           ประธาน

๒.เด็กหญิงปอรวัลย์  ลาภขุนทด           รองประธาน

๓.เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา                 รองประะาน

๔.เด็กหญิงจันทิมา  เฝ้าหนองดู่           กรรมการฝ่ายวิชาการ

๕.เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์สวาสดิวัฒน์    กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๖.เด็กหญิงฑิฆัมพร  สีจันเหนือ            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๗.เด็กหญิงณริศรา  เวินขุนทด              กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

๘.เด็กหญิงพิจิตรา  คึขุนทด                กรรมการ/เลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.