คณะกรรมการนักเรียน

1)เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงจันทร์          ประธานนักเรียน

2)เด็กชายภูริวัตร  หมั่นบรรจง                รองประธาน

3)เด็กหญิงสุจิรา  วรรณสุข                    กรรมการ

4)เด็กหญิงวิราวรรณ  มีชำนาญ              กรรมการ

5)เด็กชายธนวัฒน์  แสนสุข                  กรรมการ

6)เด็กชายสุชานันท์  กระทู้นันท์             กรรมการ

7)เด็กหญิงจิราพร  อบเชย                    กรรมการ

8)เด็กหญิงมัณฑิตา  ทำนักตาล             กรรมการ

9)เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วเชื่อม              กรรมการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผอ.รร.บ้านตาล
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.