โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

                                      คณะกรรมการนักเรียน

1.  เด็กหญิงฉัตรฤดี     บัวสันเทียะ         ประธานนักเรียน

2.  เด็กหญิงรัชฎาพร     นาพุดซา          รองประธานนักเรียน

3.  เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศรีละวัลย์      เหรัญญิก

4.  เด็กชายพิชากร        สงสนธิ            กรรมการ

5.  เด็กชายยศกร    ชุ่มเย็น              กรรมการ

6.  เด็กชายจิระศักดิ์        โสพุ้ย     กรรมการ

7.  เด็กชายธนพล    บัวสันเทียะ   กรรมการ

8.  เด็กชายธนากร      นีขุนทด       กรรมการ

9.  เด็กหญิงอรัชพร    พรมภักดิ์                 กรรมการ

10.  เด็กหญิงสุภาภรณ์   กีขุนทด    กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.