โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

๑.เด็กหญิงสุมิตรา จังพะเนา                      ประธานสภานักเรียน

๒.เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมบุญ                  รองประธานสภานักเรียน

๓.เด็กหญิงสุชานัน  พลศักดิ์                       กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล

๔.เด็กหญิงนัฐนิชา  จันทร์เทศ                    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๕.เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีแพน                     กรรมการฝ่ายการเงิน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.