โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงธนพร  ประสพหมู่

เด็กหญิงภัทรรินทร์  พ่วงศรี

เด็กชายจีระพันธ์   เจริญลาภ

เด็กหญิงรฌา  ม่วงสีงาม

เด็กหญิงดลยา  มาหนองโดน

เด็กหญิงกิติยา  สุขมาก


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองลูกช้างเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.