โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

ด.ญ.กัญญาวีร์   พรมมีเดช

ประธาน

ด.ช.ปัณณวัฒน์   ศิริคำ

รองประธาน

ด.ญ.มนัสนันท์   เปรียญขุนทด

กรรมการ

ด.ญ.กัญญาวีย์   ศรีสมบูรณ์

กรรมการ

ด.ญ.ณิรนันท์  พีระพันธ์

กรรมการ

ด.ญ.รุจจิรา  เณรชู

กรรมการ

ด.ญ.ณัญท์นภัส   สุดประเสริฐ

กรรมการ

ด.ญ.เทียงขวัญ  วิเชียร

กรรมการ

ด.ช.ธีรเดช  วิเชียร

กรรมการ

ด.ช.อธิวัฒน์   กลัดงิ้ว

กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูลเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.