โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา  2559

โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

 

เด็กชายปธานิน  สีมูลา                   ประธาน

เด็กหญิงรุจิรา  พงษ์ซื่อ                   รองประธาน

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เกิมสมบูรณ์       กรรมการ                              

เด็กชายรติกร    ร่มสุข                   กรรมการ

เด็กชายธีรพล  ผลชะอุ่ม                   กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผอ.รร.บ้านร่วมมิตรเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.