โรงเรียนบ้านหนองจาน

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจาน

 

  1. นายอรุณ  ครองสิงห์                ตำแหน่ง           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายสุพรม  ภิรมย์ภักดิ์               ตำแหน่ง           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3. นางเพลินจิตร  พินิตมนตรี          ตำแหน่ง           ผู้แทนผู้ปกครอง

  4. นางสาวพุทธชาติ  สีดำ              ตำแหน่ง          ผู้แทนครู

  5. นางลัดดา  ทองชำนาญ             ตำแหน่ง          ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นางสำราญ  พันธ์สูงเนิน            ตำแหน่ง           ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายอุไร  บำรุง                        ตำแหน่ง           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายมหันต์  ชาติชนะ                ตำแหน่ง           ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นางปิยนาถ อนุภาวาลย์             ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผอ.รร.บ้านหนองจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.