คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจาน

 

  1. นายอรุณ  ครองสิงห์                ตำแหน่ง           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายสุพรม  ภิรมย์ภักดิ์               ตำแหน่ง           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3. นางเพลินจิตร  พินิตมนตรี          ตำแหน่ง           ผู้แทนผู้ปกครอง

  4. นางสาวพุทธชาติ  สีดำ              ตำแหน่ง          ผู้แทนครู

  5. นางลัดดา  ทองชำนาญ             ตำแหน่ง          ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นางสำราญ  พันธ์สูงเนิน            ตำแหน่ง           ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายอุไร  บำรุง                        ตำแหน่ง           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายมหันต์  ชาติชนะ                ตำแหน่ง           ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นางปิยนาถ อนุภาวาลย์             ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองจาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.