โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้แทนในการทำหน้าที่ ตำแหน่ง
1 นายหงส์ จันทร์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายสมยศ จันทร์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นายเชาว์ เอกบัว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
4 นายบัณฑิต อยู่ยง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5 นายสุพจน์ เศรษฐี ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
6 นางผกาวรรณ ตางาม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
7 นางสาวนิตยา กันหาทิพย์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8 นายสันติสุข ไชยทองศรี ผู้แทนครู กรรมการ
9 นายประทีป ลี้พล ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
10 น.ส.อมรรัตน์ เงินมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.