คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายเกรียงไกร  ม้วนสูงเนิน ประธานกรรมการ
2. นายสมส่วน  วาโยหะ กรรมการ
3. นายกฤตพล  นัดทะยาย กรรมการ
4. นายธวัชชัย  บุญศิริ กรรมการ
5. นายสิน  ปิดตาเน กรรมการ
6. นายธงชัย  นัดทะยาย กรรมการ
7. นายสุวิทย์  พลดงนอก กรรมการ
8. นายเสนีย์  ศรีเสาวงค์ กรรมการ
9. นางสาวกาญจนาวดี  กองแก้ม กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายณรงค์ฤทธิ์  อินทรบ
2. นายทองสุข  ธนะชัย
3. นายทองพูล  ชาดาแม็ก
4. นายเฉลิม  สุขชีพ
5. นายอินทร์  ชาดาแม็ก
6. นายอัมพร  ทุนกอง
7. นายสุบิน  เขื่อนหมั่น
8. นายเอกลักษณ์  นพวาปี
9. นายพา  เต็มรัมย์
10. นางสินใจ  จันทะวงค์
11. นางดวงจันทร์  หอมสูงเนิน
12. นางบุญเพียร  หอมสูงเนิน
13. นางสัมฤทธิ์  นารี

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.