คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. นายสิทธิศักดิ์  ทองสะอาด      ประธานกรรมการ
 2. นางสาววีรียา  เสนากลาง        ผู้แทนผู้ปกครอง
 3. นายธงชัย  ประจงสุข              ผู้แทนครู
 4. นางสาวสุรดา  บัวเปีย             ผู้แทนองค์กรชุมชน
 5. นายวัชนา  บุญสะอาด             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. นางสาวสมัย  มีระหันนอก        ผู้แทนศิษย์เก่า
 7. พระบุญส่ง  ปภงฺกโร               ผู้แทนองค์กรศาสนา
 8. นายสุวรรณ  จากหนู               ผู้แทนองค์กรศาสนา
 9. นายล้วน  ชำนาญสิงห์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นายชัยยศ  เพียรพิทักษ์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นางสาววณิชชา  ทองรักษ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายบุญส่ง  ทับทิมเขียว         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นายบุญร่วม  คงหนองบัว        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. นายสิทธิพร  พานนิยา            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 15. นายสมเกียรติ  วัฒนะจิตพงศ์  กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.