คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ลำดับ

                     ชื่อ - สกุล

           ตำแหน่ง

     1 นายสกล  วิเศษขาม ประธานคณะกรรมการ
     2 พระครูปลัดทองอินทร์  กิตติภทฺโท กรรมการ
     3 นางสำเริง  รุ่งสันเทียะ กรรมการ
    4 นายสมส่วน  โนราช กรรมการ
    5 นางสาวขวัญใจ  ภูมิโคกรักษ์ กรรมการ
    6 นางสมคิด  อ่อนเหล็ก กรรมการ
    7 นางสาวบัวผัน  มูลคา กรรมการ
    8 นายเพ็พัฒน์  ทองสะอาด กรรมการ
    9 นายสมศักดิ์  ทองหลาบ กรรมการและเลขานุการ


 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.