โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจะบก

1. นางนงนุช  สนิทโกสัย                                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการ

2. นางทัดดาว  จอมสันเทียะ                                             ผู้แทนผุ้ปกครอง                     กรรมการ

3. นายพิเชษฐ  สุวรรณโสภา                                             ผู้แทนครู                               กรรมการ

4. นางอำภาพร  ทองรักษ์                                                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                กรรมการ

5.  นายแน่น  น้อยเพชร                                                    ผู้แทน อปท.                          กรรมการ

6. นางอรุณ  เทพวอน                                                       ผู้แทนศิษย์เก่า                      กรรมการ

7. พระมหาเอกลักษณ์  ขันติธัมโม                                      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์               กรรมการ

8. นางเพ็ญ  มีเพียร                                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

9. นายสุพจน์  พรศิวกุลวงศ์                                                ผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.