คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. นายประวิทย์   สิทธิขุนทด         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
๒. นายทิม  พันธุ์กุ่ม              ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
๓. นางแสงเดือน   เฝ้าหนองดู่       ผู้แทนชุมชน
   
๔. นายเวิน  โมกศิริ                ผู้แทนทางศาสนา
   
๕. นายสุนทร  เภากุ่ม              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
๖. นายวุฒิ  สิทธิขุนทด          ผู้แทนผู้ปกครอง
   
๗. นายวรศักดิ์  แสไพศาล         ผู้แทนศิษย์เก่า
   
๘. นางกนกวรรณ  จองคำ       ผู้แทนครู
   
๙. นายวุฒิพงศ์   ตั้งไพโรจน์วงศ์     เลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.