คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.นายหล่า  เสาโกมุท               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

2.นายสมชาย  นาคเจริญ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

3.นางสาวมาลีวัลย์  ภิรมย์ใจ      ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

4.นายภูมิพัฒน์  ภักดิ์ประสิทธิ์    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

5.นางไสว  ชาญวิจิตร               ผู้แทนองค์ชุมชน                                กรรมการ

6.นายสุรชัย  น้อยพญา             ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

7.นายเสกสรรค์  เสาวคนธ์         ผู้แทนครู                                           กรรมการ

8.พระอธิการ วันชัย ปริปุณฺโณ    พระภิกษุสงฆ์                                     กรรมการ

9.นายประวิทย์  อาชา                ผู้อำนวยการโรงเรียน                          กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.