คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - สกุล    
นายชล  ทานประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายสุเทพ  มีชำนาญ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นางประทุม  ทำนักตาล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายสมเกียรติ  มีเพียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายชอ้อน  นอสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายไสว  มีชำนาญ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
พระสมุห์ประคอง  เทวธมฺโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
นายประดิษฐ์  โสภานุสนธิ์ ผู้แทนครู กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล   กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผอ.รร.บ้านตาล
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.