โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.นายอนันต์  แก้ววิชัย                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ

๒.นางหนูชิด  งามสันเทียะ                    ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

๓.นางพิมพ์ใจ  เฮ้าจัตุรัส                       ผู้แทนครู                                          กรรมการ

๔.นางสมพร  เหตุขุนทด                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

๕.นายสหรัถ  กล้ารอด                          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น       กรรมการ

๖.นางสาวสุพันธ์ษา  กล้ามสันเทียะ        ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

๗.นายพัน  อินบำรุง                              ผู้แทนองค์กรศาสนา                         กรรมการ

๘.นายคำตัน  สีทานวน                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

๙.นายถนอมพงศ์  พันธุ์เลิศ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.