โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

 

ลำดับที่

ชื่อ   -     สกุล

ตำแหน่ง

ตัวแทน

พระอาจารย์ชุมพล  หาสมโน

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเชื่อง  คำสุภาพ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฉลวย  เหล็กมา

กรรมการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายตุ๋ย  อาษา

กรรมการ

ศิษย์เก่า

นายบรรเทิง  พิชัยกุล

กรรมการ

ผู้ปกครอง

นางคณิดา  แดนไธสง

กรรมการ

องค์กรชุมชน

นายจุน  ลีทองหลาง

กรรมการ

ผู้นำทางศาสนา

นางอุทัย  หงษ์ไทย

กรรมการ

ครู

นายวิชสัมภิทา  ก้อนภูธร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

           


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองลูกช้างเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.