โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พระครูสุตภัทรธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2. นายวิไล  หล่าจันทึก

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

3. นายเจริญ   แต่งทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4. นายสนธยา  สุขเสมอ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

5. นางนพรัตน์  โชติราษี

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

6. นางทิพย์   เณรชู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

7. นางฉวีวรรณ   สิงห์ครอง

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

8. นางชญานิษฐ์   แนวสุภาพ

ผู้แทนครู

กรรมการ

9. นายเฉลิมพล  อินทรผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูลเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.