โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        1.  นายทรงศักดิ์  ปิ่นสุสวรรณ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ประธานกรรมการ

        2.  นายวิมุติ  สามารถกิจ                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

        3.  นายไพฑูรย์  พิพิธกุล                             ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

        4.  นายประสิทธิ์  โม่งใส                            ผู้แทนครู                                         กรรมการ

        5.  นายวิชา  กล้ารอด                                ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ

        6.  นายประมง  สุวรรณราช                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

        7.  นายสุวิทย์  เอ่งบัวใหญ่                       ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

        8.  นายสุนิตย์  ใจกล้า                               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                          กรรมการ 

        9.  นายวีระ  โคตรชาลี                              ผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายถาวร พรโสภณ
ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.