คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษา


1.นายทองพูน  คำอาบ            ประธาน

2.นายถนอม   อุตทามาตย์       รองประธาน

3.นายชัย  ทุมพันธ์                กรรมการ

4.นายดาวทอง   วงษ์คำพา      กรรมการ

5.นายลุน   ขันบำรุง               กรรมการ

6.นางอภิญญา  ชำนาญ          กรรมการ

7.นายมนตรี   เทนจัตุรัส          กรรมการ

8.นางกัลยา  พรมบุ                กรรมการ

9.นายทนง   พงษ์สมัย            กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.