โรงเรียนบ้านท่ากูบ

ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านท่ากูบ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๒ กันยายน  ๒๕๐๐ เดิมเป็นสาขาของวัดป่าตาล บ้านห้วยหนองโดน โดยมีนายชู เขตจัตุรัส เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔  พ.ศ.๒๕๑๗  ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสฯ ต่อมาได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการปฏิรูปการศึกษาในปี ๒๕๓๙ เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ ๒ ผู้บริหาร ๑ คน  ครู ๑๒ คน  พนักงานราชการ  ๑ คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน  ครูธุรการ ๑ คน  รวม ๑๗ คน ปัจจุบัน นายธนวัฒน์  อ่อนวงษ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผอ.รร.บ้านท่ากูบ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.