โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

          ตั้งอยู่บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแย้  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2514  ใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองกองแก้วเป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่  4  จำนวนทั้งสิ้น  30  คน  เดิมเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยแย้(รัฐประชาสรรค์)  มีนายจวง  สอนศีลพงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมาปี 2519  ชาวบ้านได้จับจองที่สาธารณะประโยชน์ ชื่อว่า “ โนนสาวเอ้ ” จำนวน 46  ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

           ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกองแก้ว และหมู่ที่ 14 บ้านโคกยาว ตำบลห้วยแย้  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ   มีนางสำอาง  คำเสียง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  คนปัจจุบัน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.บ้านหนองกองแก้วเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.