โรงเรียนโป่งขุนเพชร

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโป่งขุนเพชร

     โรงเรียนโป่งขุนเพชร ที่ตั้งบ้านกระจวน  หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑  หลังและในปีพ.ศ.  ๒๕๑๙  องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ  ป. ๑  ฉ.  ใต้ถุนสูงขนาด ๒ ห้องเรียน จำนวน  ๑  หลัง จึงได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารโรงเรียนมาปลูกสร้างในที่ดินที่รับบริจาค  จากนายเสาร์  และนางนาง ชัยบุญ  จำนวน  ๑๙  ไร่  ๑  งาน  ๙๕  ตารางวา  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ชั้นล่าง  ๒  ห้องเรียน  และเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติ เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระยะทางระหว่างโรงเรียนถึงที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว  ๑๓.๕  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นระยะทาง ๔๓.๖  กิโลเมตร

               ปัจจุบันโรงเรียนโป่งขุนเพชรเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีเขตพื้นที่บริการ ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านกระจวน หมู่ที่  ๔   บ้านภูเขาทอง หมู่ที่๙  และนอกเขตบริการมี  ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านท่าบอน   ตำบลโสกปลาดุก  อำเภอหนองบัวระเหว  และบ้านเทพนิมิตร  ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต     มีนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน  ๑๒๗  คน  มีห้องเรียนจำนวน  ๑๒  ห้อง  ผู้บริหาร  ๑  คน  ครูผู้สอน  ๑๓  คน  พนักงานราชการ ๓ คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  และอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่   แทนนักการภารโรง  ๑  คน

 

 อักษรย่อ

   อักษรย่อของโรงเรียนโป่งขุนเพชร คือ ป.พ.

 

ตรา​สัญลักษณ์

     เป็นตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีชื่อโรงเรียนโป่งขุนเพชรอยู่ด้านล่าง

 

ปรัชญา

    ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ แปลว่า บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

 

คำขวัญ

   ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ประสานชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน

     สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า - ขาว

     สีฟ้า หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทศพล สมขุนทด
ผอ.รร.โป่งขุนเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
Social Network
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.