โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 148  ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์  หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์  062 116 9251 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 20 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 3 บ้านดอนกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ 8 รวมชั้นเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีครูจำนวน 16 คน มีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารอนุบาล 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน อาคาร สปช.105/29 2 หลัง จำนวน 9 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง จำนวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดอยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 42 กิโลเมตรอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประมาณ  39 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานอ่านออกเขียนได้ จึงร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 4,500 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินซึ่งสงวนไว้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2502  โดยมีนายแช่ม นนทกิจ ศึกษาธิการอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายไข ศรีระทัต เป็นครูใหญ่คนแรก  และมีครูเพียงคนเดียว  มีนักเรียน 45 คน ปีพุทธศักราช 2507 นายกุหลาบ ศรีปทุมมานุรักษ์ ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่ และต่อมาได้ย้ายไปที่อื่นทางราชการได้ส่งตัวนายสุบิน คุ้มด้วง และนายชอบ นวการพาณิชย์ มาทำการสอนในปีพุทธศักราช 2510 ครูทั้ง 2 คน ได้ลาออกพร้อมกันจึงทำให้ครูว่างลง ทางราชการได้ขอยืมตัว นายจวง  สอนศีลพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวระเหว มาทำการสอน

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2510 นายวัชรินทร์ ยันบัวบาน ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2529 จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโป่งขุนเพชร

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2529 ทางราชการได้ย้าย นายทองดีชำนายกุล ครูใหญ่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และเกษียณอายุราชการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ได้ย้ายและแต่งตั้ง นายบุญส่ง บำรุงนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ  และได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2557

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายวีรพล พิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

พ.ศ.2555 ผ่านการประเมินคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวีรพล พิลาจันทร์
ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.