โรงเรียนบ้านหนองจาน

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านหนองจาน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๖ แต่ก่อนได้นามว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวบาน ๙ (หนองจาน)”นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้นอาศัยเงินงบประมาณของทางราชการมี นายผาย รุจาคม เป็นครูใหญ่คนแรกจัดการเรียนการสอนตามประมวลและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทางราชการเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนน้อยเกินไป คือ นักเรียน ๑๘ คน ต่อครู ๒ คน ทางราชการจึงได้ยกเลิกกิจการของโรงเรียนนี้ และได้ไปทำการเปิดใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองตานาในตำบลและอำเภอเดียวกัน  โดยโอนกิจการของโรงเรียนนี้ไปทั้งหมด

          ครั้นต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๐๗ หมู่บ้านหนองจานมีจำนวนพลเมืองมากขึ้น มีจำนวนนักเรียนพอที่จะตั้งโรงเรียนนี้ได้อีก นายเหลี่ยม ชาติชนะ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน เป็นแบบ ป. ๑ ซ. ใต้ถุนเตี้ย และมีพระครูพุทธิการ ชโยดม  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้นและคณะได้มาร่วมก่อสร้างอาคารเรียนด้วยโดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด นายผาย รุจาคม ซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้จัดทำเรื่องราวขอจัดตั้งโรงเรียนนี้อีกครั้ง โดยเสนอผ่านนายอำเภอ ทางราชการอนุญาตให้เปิดเรียนในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานดำเนินการเรียนการสอนตามประมวลหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายมหันต์ ชัยพันธ์ เป็นครูใหญ่จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๙  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ซ (ใต้ถุนเตี้ย)

         ปัจจุบัน นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๒ คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผอ.รร.บ้านหนองจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.