ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านหนองจาน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๖ แต่ก่อนได้นามว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวบาน ๙ (หนองจาน)”นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้นอาศัยเงินงบประมาณของทางราชการมี นายผาย รุจาคม เป็นครูใหญ่คนแรกจัดการเรียนการสอนตามประมวลและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทางราชการเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนน้อยเกินไป คือ นักเรียน ๑๘ คน ต่อครู ๒ คน ทางราชการจึงได้ยกเลิกกิจการของโรงเรียนนี้ และได้ไปทำการเปิดใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองตานาในตำบลและอำเภอเดียวกัน  โดยโอนกิจการของโรงเรียนนี้ไปทั้งหมด

          ครั้นต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๐๗ หมู่บ้านหนองจานมีจำนวนพลเมืองมากขึ้น มีจำนวนนักเรียนพอที่จะตั้งโรงเรียนนี้ได้อีก นายเหลี่ยม ชาติชนะ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน เป็นแบบ ป. ๑ ซ. ใต้ถุนเตี้ย และมีพระครูพุทธิการ ชโยดม  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้นและคณะได้มาร่วมก่อสร้างอาคารเรียนด้วยโดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด นายผาย รุจาคม ซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้จัดทำเรื่องราวขอจัดตั้งโรงเรียนนี้อีกครั้ง โดยเสนอผ่านนายอำเภอ ทางราชการอนุญาตให้เปิดเรียนในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานดำเนินการเรียนการสอนตามประมวลหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายมหันต์ ชัยพันธ์ เป็นครูใหญ่จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๙  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ซ (ใต้ถุนเตี้ย)

         ปัจจุบัน นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๒ คน


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองจาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.