โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2529  โดยพระอาจารย์  สมศรี  สิริปัญโญ  กับชาวบ้านห้วยหินฝนเป็นผู้ก่อตั้ง  บนที่ดินจำนวน  40  ไร่  โดยนางน้อย  อาสาบาล  และชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้บริจาคให้  เริ่มแรกได้สร้าง  อาคารเรียนชั่วคราวเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียนในหมู่บ้านห้วยหินฝน  ที่นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านซับใหญ่  กิ่งอำเภอซับใหญ่   และเรียนที่โรงเรียนบ้านวังตาท้าว  อำเภอเทพสถิต  ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นอย่างมาก  ต่อมาทางราชการให้ถือว่าเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งของโรงเรียนบ้านวังตาท้าว  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทพสถิตปี  พ.ศ.  2530 – 2532  พระอาจารย์ สมศรี  สิริปัญโญ  ได้หาทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบด้วยอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  ส้วม  1  หลัง  6  ที่  และได้จัดสร้างทำนบกั้นน้ำไว้บริเวณทางทิศตะวันออกโรงเรียนซึ่งทำให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกทั้งทำมีทัศนียภาพที่สวยงาม  นอกจากนี้พระอาจารย์สมศรี  สิริปัญโญ  ยังอุปการะจัดจ้างครูมาทำการสอนจำนวน  4  ท่าน  ด้วยกัน

          ปี  พ.ศ.  2533  ทางราชการ  โดยสำนำงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังตาท้าว สาขาบ้านหินฝน เปิดสอนตั้งชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่  5  มีนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีครูทั้งหมด โดยมีครูช่วยราชการจากโรงเรียนบ้านวังตาท้าวจำนวน  3  คน

          ปี  พ.ศ.  2534  ได้เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมปีที่  6   และในปี  พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  ในราคา  1,500,000  บาท และไดรับการจัดตั้งเป็นเป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยตั้งชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2535  เป็นต้นมา  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเกียรติศักดิ์  ยอดท่าหว้า  จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นท่านแรก  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม    2535

          ปี  พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเอนกประสงค์  สปช.  202/26  จำนวน  1  หลัง  ราคา  320,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  602/26  จำนวน 1  หลัง  ราคา  320,000  และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.602/26  จำนวน  4  ที่  ราคา  90,000  บาท  ถังน้ำฝนซีเมนต์แบบ  ฝ.  33  ราคา  50,000  บาท  ในปี  พ.ศ.  2537  ได้บรรจุนักการภารโรง 1  ตำแหน่ง  คือ 

นายอำนาจ  กระจายกลาง

          ปี  พ.ศ.  2538  ผู้บริหาร  ได้ย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนโดย  นายวีรวิทย์  ธำรงนิศากร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์มาดำรงตำแหน่งแทน  มีนักเรียนทั้งหมด  200  คน  ครูสายผู้สอน  6  คน  และได้รับงบประมาณจากพระอาจารย์สมศรี  สิริปัญโญ  สร้างสนามวอลเลย์บอลราคา  60,000  บาท

          ปี  พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  สปช.105/29  ราคา  1,800,00  บาท

          ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนหินฝนวิทยาคมได้รับนโยบายให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีแรก

          ปี  พ.ศ.  2541  ได้การย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนโดยนายวีรวิทย์  ธำรงนิศากร  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับ  นายหาญ  ดิเรกศิลป์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้ายห้วยผักหนาม  สปอ.เกษตรสมบูรณ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหินฝนวิทยาคมคนปัจจุบัน  และได้ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นผู้อำนายการโรงเรียนในวันที่  1 มิถุนายน  2543 

          ปี พ.ศ.  2558    นายอรุณชัย   ชัยภักดี   ได้รับคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่  8 / 2558  ลงวันที่  18   มกราคม  2558  ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  9  กุมภาพันธ์   2558   จนมาถึงปัจจุบัน

          ปี พ.ศ.  2558    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  สปช.105/29  ราคา  3,500,000  บาท จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปี พ.ศ.  2559   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 203/27  ราคา 822,900  บาท จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปี พ.ศ.  2559  ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬา  แบบกรมพลศึกษา ราคา  163,100  บาท

          ปี พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) ราคา 376,500 บาท จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.