โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา    หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3    ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2520  โดยชาวบ้านซึ่งได้อพยพมาจากหลายภูมิภาค  เช่น  จังหวัดชัยนาท    ชาวอำเภอจัตุรัส  และชนเผ่าชาวเขาดั้งเดิม ( ชาวบน ) โดยมารับจ้างนายทุนเผาถ่าน  เลื่อยไม้ จับจองที่ดินเพื่อเลี้ยงสัตว์และที่ทำกิน ทางเกษตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา 

ประกอบกับลูกหลานต้องเดินทางไปเรียนที่ไกล การเดินทางลำบาก  จึงได้ปรึกษากรรมการหมู่บ้าน  ขออนุญาตทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝกนั่งเรียนกับพื้นดิน  ใช้ปีกไม้เป็นโต๊ะเรียนและเก้าอี้ บริเวณที่ราบชิงเขาหินปูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพังเหย   โดยบริเวณนี้เป็นดินโป่งที่สัตว์ต่างๆลงมากิน  

ใน วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2520  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดย  กำนันทองดี   ศิลา   กำนันตำบลนายางกลักและชาวบ้านโป่งขุนเพชร  นายประจงฤทธิ์   ประจงจิตร  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  134  คน    ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่รับดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3   มีนักเรียนทั้งสิ้น  213  คน 

          อาณาเขต

                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับบ้านโป่งนก
                   ทิศใต้                       ติดต่อกับบ้านสุขประเสริฐ
                   ทิศตะวันออก             ติดต่อกับที่ราบเชิงเขาคันหอก
                   ทิศตะวันตก               ติดต่อกับเทือกเขาหินปูน

การคมนาคม  การเดินทางสะดวก  ถนนลาดยาง   อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  85  กิโลเมตร    ห่างจากอำเภอเทพสถิต   50   กิโลเมตร   และห่างจาก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 ( อำเภอจัตุรัส )  60  กิโลเมตร


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายจรูญ ดีสมบัติ
ผอ.รร.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
E-Service
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.