ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

          โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่

หมู่ที่  9 ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2526  เดิมชื่อ  “โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห  สาขาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่”  เปิดสอนชั้น ป. 1 – 4  มีครูช่วยราชการทำการสอน 2 คน มีนักเรียน  65  คน  เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  (โครงการ  RIT)

          ปีการศึกษา  2530  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ   และขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้กำหนดตำแหน่ง  และบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน  และบรรจุแต่งตั้งครูผู้สอนเพิ่มเติมอีก  รวมมีครู  4  คน  มีอาคารเรียนถาวร  1  หลัง  แบบ  สปช.105/26  และมีอาคารประกอบ เช่น  ส้วม  1  หลัง  และถังน้ำซิเมนต์  (ฝ.33)  1  ชุด 

          เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2534  ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เดิม  มายังพื้นที่รองรับแห่งใหม่  คือ

บ้านโนนสำราญ  (คุ้มบ้านซับสะเลเต)  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งห่างจากโรงเรียนเดิม  8  กิโลเมตร  ตามโครงการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม (โครงการ  ค.จ.ก.)  มีพื้นที่  8  ไร่  1  งาน  22  ตารางวา  ได้รื้อย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  ชาวบ้านบริจาควัสดุและไม้ในการก่อสร้าง

          ปัจจุบันปีการศึกษา  2560  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 2  และ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   รวม  8  ชั้นเรียน  มีข้าราชการครู  จำนวน  7  คน  เป็นชาย  2  คน  เป็นหญิง  5  คน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นหญิงจำนวน  1  คน พี่เลี้ยงเด็ก เป็นหญิง 1 คน  นักการภารโรง เป็นชายจำนวน  1  คน   

มีอาคารเรียนถาวร  แบบ สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  อาคารเรียนอนุบาล  1  หลัง  (งบบริจาค)  โรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  (งบบริจาค) บ้านพักครู แบบ  สปช. 301/26  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครูไม้  จำนวน  1  หลัง  (งบบริจาค)  ส้วมแบบ  สปช. 601/26   จำนวน  2  หลัง  ถังน้ำซิเมนต์  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง  (งบบริจาค)  สนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม  ถังน้ำซิเมนต์  (ฝ.33  จำนวน  9  ถัง)  งบประมาณจากส่วนราชการอื่น  อาคารชั่วคราวชั้นเดียว  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 

 

ที่ตั้งโรงเรียน

          ทิศเหนือ          ติดถนนลูกรังสาธารณะ

          ทิศใต้                       ติดถนนลูกรังสาธารณะ

          ทิศตะวันออก              ติดถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ

          ทิศตะวันตก                ติดถนนลูกรังสาธารณะ

         

ที่ตั้งหมู่บ้าน

          ทิศเหนือ          ติดอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

          ทิศใต้                       ติดบ้านโนนสวรรค์

          ทิศตะวันออก              ติดบ้านโคกกระเบื้องไห  และบ้านโนนสำราญ

          ทิศตะวันตก                ติดทิวเขาพังเหย

 

จำนวนพื้นที่โรงเรียน

          โรงเรียนมีพื้นที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน  ตามโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม  (โครงการ ค.จ.ก.)  มีจำนวนพื้นที่  8  ไร่  1  งาน  22  ตารางวา

 

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน

          โรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้

          1.  อาคารเรียนถาวร  แบบ สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน (งบประมาณราชการ)

          2.  บ้านพักครู  แบบ  สปช.301/29  จำนวน  1  หลัง  (งบประมาณราชการ)

          3.  ส้วม  แบบ  สปช.601/26  จำนวน  2  หลัง  8  ที่นั่ง  (งบประมาณราชการ)

          4.  ถังน้ำซิเมนต์  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  (งบประมาณราชการ)

          5.  อาคารเรียนอนุบาล  ชั้นเดียว  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)

          6.  อาคารโรงอาหาร  ชั้นเดียว  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)

          7.  อาคารอเนกประสงค์  ชั้นเดียว  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)

          8.  บ้านพักครูไม้  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)

          9.  ลานกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม  (งบประมาณราชการ  จำนวน  100,000  บาท)

          10.  ถังน้ำซิเมนต์  แบบถังเดียว  จำนวน  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)

          11.  ถังน้ำซิเมนต์  แบบ ฝ.33  จำนวน  9  ถัง  (งบประมาณจากส่วนราชการอื่น)

          12.  อาคารห้องสมุดชั้นเดียว 1 หลัง  (งบบริจาค)

 

สีประจำโรงเรียน

          ม่วง – ขาว

          สีม่วง  หมายถึง  ความอดทน  เข้มแข็ง  หนักแน่น

          สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  สะอาด

 

คำขวัญของโรงเรียน

          “ มีระเบียบวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสังคม ”

                                     

ปรัชญาโรงเรียน

          “ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  การสร้างทุนทางปัญญา ”

 

คติธรรมของโรงเรียน

          ธม.มจารี  สุขํ เสติ  “ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ”

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นขี้เหล็ก  ( ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia  siamea  Britf )


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.